Dövas Tidnings policy


Dövas Tidning (DT)
är en medlemstidning som ägs och utges av Sveriges Dövas Riksförbund (SDR). Målgruppen är teckenspråkiga döva och hörselskadade samt andra intresserade. DT publiceras i två versioner: som tryckt papperstidning och på webben, dovastidning.se. Den tryckta versionen ges ut sex gånger om året i en upplaga om 5 000 exemplar per nummer. I papperstidningen publiceras material som är aktuellt över en längre tid: aktualiteter, granskningar, reportage, porträtt och krönikor med mera. På dovastidning.se publiceras färska nyheter och webb-tv på svenskt teckenspråk med mera.


Dövas Tidning har fått i uppdrag av SDR:


   – att journalistiskt bevaka frågor av särskilt intresse, såväl nationellt som internationellt, för vår målgrupp.
   – att utgöra ett forum för intressepolitisk diskussion där olika perspektiv lyfts fram.
   – att sprida relevant kunskap om det DT bevakar till omvärlden.


Dövas Tidnings roll i förbundet

Det är självklart att journalisterna på Dövas Tidning, anställda av SDR, delar förbundets ideologi och värdegrund. Lika självklart är det att en demokratisk organisation som SDR precis som andra organisationer ska tåla granskning, både av den egna organisationen och av dess omvärld.
   DT:s journalistiska uppdrag skiljer sig inte från andra journalistiska uppdrag: att granska, informera och hålla debatten vid liv. Bevakningsområdet ryms inom att-satserna i uppdraget (se ovan).
   I rollen ingår att se läsarna som sin främsta målgrupp. Det är läsarnas behov som i första hand ska tillgodoses. DT:s journalistik ska bedrivas självständigt, annars mister den sin trovärdighet. Urval och arbetsmetoder är redaktionens uppgift och den ansvariga utgivaren ska vara verksam inom redaktionen för att kunna fatta publiceringsbeslut i det dagliga arbetet.
Ansvarig utgivare ansvarar för att redaktionen följer uppdraget och de grundläggande principerna.


Grundläggande principer

• Tidningens journalistiska arbete ska vara självständigt.
• Tidningen ska i så stor utsträckning som möjligt ges tillgång till information från förbundet.
• När tidningen hanterar källskyddat material ska det stanna inom redaktionen.
• Tidningens verksamhet ska bedrivas med tryckfrihetsförordningen som grund och enligt spelreglerna för press, radio och TV.


Antaget av förbundsstyrelsen 2015-05-29
Reviderat 2016-08-31


Dövas Tidnings Policy i PDF kan laddas ned nedan:
Policy för Dövas Tidning

 

 

Publicerad 2015-10-29
Uppdaterad 2018-12-17